החשבון שלי כמות פריטים בסל הקניות0 הסל שלי

מועד תחילה: 15 בפברואר, 2024

מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים בסניפים שלא עקב פגם

הרשת תאפשר ביטול עסקאות שבוצעו בחנויותיה ותיתן החזר כספי לצרכן בהתאם להוראות הדין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 ("התקנות"), במקרים הבאים וכמפורט כדלקמן:

 1. כל מוצר שהמחיר ששולם בעדו הוא מעל 50 ש"ח, שהוחזר מבלי שנעשה בו שימוש, והמוצר לא נפגם – ובלבד שהמוצר הוחזר בהתאם לקבוע בתקנות תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר על ידי הצרכן. יודגש, כי החזרת מוצר באריזה המקורית תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בהם. לגבי מכשירים אלקטרוניים- פתיחת האריזה המקורית כשלעצמה לא תיחשב שימוש או פגימה בטובין, אלא אם כן יוכח אחרת
 2. הרשת איננה מאפשרת החזרת מוצרים שנפגמו או שנעשה בהם שימוש (לדוגמא - מוצר שנעשתה בו התקנה, שחובר לחשמל, או שנערכה בו אקטיבציה).
 3. לרשת זכות לגביית דמי ביטול בסך 5% ממחיר המוצר או 100 ש"ח - לפי הנמוך מביניהם.
 4. לא תתאפשר החזרת מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות.
 5. לא תתאפשר החזרת מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול (לדוגמא: תוכנות), שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
 6. בעסקה שנעשתה בעקבות "אירוע הצגה" (כהגדרתו בפרט 20 לתוספת לתקנות – "אירוע שבו העוסק מזמין צרכנים, לרבות באמצעי פיתוי כגון מתנה וזכייה, כדי להציג טובין או שירותים שהוא מעוניין למכור") יתאפשר החזר כספי לרכישת טובין בתוך 14 ימים מיום שהרוכש קיבל את הטובין, ולרכישת שירות, בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב או מסמך בכתב, לפי המאוחר, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא ואף אם העסקה היא לתקופה קצובה, ואולם בעסקה שאינה עסקה מתמשכת, בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ועד יומיים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת השירות.
 7. זכות ביטול שירות השכרת מוצרים תהא מוגבלת בהתאם לקבוע בהסכם ההשכרה, ובכפוף להוראות כל דין.
 8. זכות ביטול עסקה והחזר כספי כאשר העסקה נעשתה במסגרת מכירה מיוחדת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) או מבצע תהא מוגבלת בהתאם לקבוע בתנאי/תקנון המבצע או המכירה המיוחדת ולפי הוראות הדין.
 9. בכל מקרה שלגביו הדין מחייב את הרשת לבצע החזר כספי, הרשת תבצע החזר כספי בהתאם להוראות הדין. הרשת איננה מתחייבת לאפשר החזרת מוצרים ולבצע החזר כספי או למסור שובר זיכוי במקרים בהם הדבר אינו מחויב על פי הדין.
 10. לרשת שיקול דעת אם לבצע החזר כספי או למסור ללקוח שובר זיכוי עבור מוצר שהמחיר ששולם בעדו הנו 50 ש"ח או פחות, אשר לא נפתח ולא נעשה בו שימוש, אם החזרתו מתבקשת עד 14 יום ממועד הרכישה, ובלבד שהאריזה המקורית לא נפתחה ולא נקרעה.
 11. מוצר שנרכש בחנות באילת והוחזר לחנות אחרת של הרשת - יתקבל בגינו החזר כספי בהתאם למחיר ששולם בפועל במעמד הרכישה. החלפה תתבצע בתוספת תשלום מע"מ כדין. רכישת מוצר חלופי בחנות אחרת דינה כעסקה חדשה, ותחויב במע"מ כדין.
 12. 

 13. אין באמור במדיניות זו כדי להגביל את זכויותיה של הרשת או את זכויותיו הקוגנטיות של הצרכן, על פי כל דין.