החשבון שלי כמות פריטים בסל הקניות0 הסל שלי
מועד תחילה: 15 בפברואר, 2024
מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים באתר שלא עקב פגם

הרשת תאפשר ביטול עסקאות שבוצעו באתר הרשת ותיתן החזר כספי לצרכן בהתאם להוראות הדין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן"), במקרים הבאים וכמפורט כדלקמן:
1.בעסקת מכר מרחוק (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן), רשאי הצרכן לבטל בכתב (לרבות בפקס או בתקשורת אלקטרונית) את העסקה, להחזיר את המוצר ולקבל החזר כספי, אם הודיע לרשת על ביטול העסקה כאמור עד תום 14 יום מיום קבלת המוצר (ובשירות - עד תום 14 יום מיום עשיית העסקה ובלבד שמועד ביטול השירות לא יאוחר מ-2 ימים שאינם ימי מנוחה לפני המועד בו אמור השירות להינתן) או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה כקבוע בדין (לפי המאוחר מביניהם). זכות ביטול זו לא תחול על מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה, ועל מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

2.לצורך ביטול עסקה כאמור לעיל, על הצרכן להחזיר את הנכס נושא העסקה לרשת באחד מסניפיה.

3.לרשת זכות לגביית דמי ביטול בסך 5% ממחיר המוצר או 100 ש"ח - לפי הנמוך מביניהם, וכן זכות לגבות את התשלום ששולם על ידה לחברת כרטיסי אשראי או לגוף דומה בגין העסקה שבוטלה, למעט במקרים בהם הביטול בוצע עקב פגם בנכס נושא העסקה, עקב אי התאמה בין הנכס או השירות לבין הפרטים שנמסרו, עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך בחוזה או בשל כל הפרה אחרת של החוזה על ידי הרשת.

4.זכות ביטול שירות השכרת מוצרים תהא מוגבלת בהתאם לקבוע בהסכם ההשכרה, ובכפוף להוראות כל דין.

5.זכות ביטול עסקה והחזר כספי כאשר העסקה נעשתה במסגרת מכירה מיוחדת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) או מבצע תהא מוגבלת בהתאם לקבוע בתנאי/תקנון המבצע או המכירה המיוחדת.

6.בכל מקרה שלגביו הדין מחייב את הרשת לבצע החזר כספי, הרשת תבצע החזר כספי בהתאם להוראות הדין. הרשת איננה מתחייבת לאפשר החזרת מוצרים ולבצע החזר כספי או למסור שובר זיכוי במקרים בהם הדבר אינו מחויב על פי הדין.

7.אין באמור במדיניות זו כדי להגביל את זכויותיה של הרשת או את זכויותיו הקוגנטיות של הצרכן, על פי כל דין.