החשבון שלי כמות פריטים בסל הקניות0 הסל שלי

כתב התחייבות Mac Pack

כתב התחייבות הטבת Mac Pack

 

אני החתום מטה, מאשר ומתחייב בזאת כלפי החברה, באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר, כדלקמן:

  1. כי הובאו לידיעתי ההוראות וההתחייבויות המפורטות בתנאי הטבת Mac Pac ("תנאי ההטבה" ו-"ההטבה", בהתאמה), במסגרתו אני רוכש מחשב נייד מהדגמים המשתתפים בהטבה (כולל מחשבים אשר עברו התאמה אישית (מוצרי CTO) כמפורט בתנאי ההטבה) ("המחשב") ומקבל חבילת הטבות כמפורט בתנאי ההטבה.
  2. כי ידוע לי שאוכל להחזיר את המחשב לחברה במשך תקופת ניסיון של 30 ימים מיום קבלת המחשב במסגרת ההטבה. החזרת המחשב תהיה במצב תקין (ללא שברים או עיקומים) בקופסה המקורית בה נרכש בלבד, שתכלול את הערכה המלאה הנלווית למחשב (מטען וכבל) במצב תקין (ללא שברים או עיקומים) כמפורט בתנאי ההטבה. בנוסף, אני מודע לכך שאתבקש להציג את חשבונית הרכישה של המחשב בעת ההחזרה כאמור בסעיף זה. ההחזרה תתבצע בסניפי החברה בלבד. אני מתחייב שלא לחסום את המחשב טרם החזרתו לחברה כאמור בסעיף זה ולשחרר את נעילת המשתמש (FMI).
  3. כי ידוע לי שהחברה לא תשמור את המידע ו/או התוכנות הקיימות במחשב לאחר החזרתו כאמור בסעיף 2 לעיל, וכי בכל מקרה לא תהיה לחברה כל אפשרות לשחזר את המידע. הנני מתחייב כי לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם המידע ו/או התוכנות שהיו ו/או נותרו על גבי המחשב, ככל שנותרו, וכל שימוש בו.
  4. כי ידוע לי שכל התחייבויותיי במסמך זה הן בלתי חוזרות, בין היתר הואיל וזכויות החברה תלויות בהן והואיל והחברה מסתמכת עליהן.
  5. כי כתב התחייבות זה נחתם על-ידי מרצוני הטוב והחופשי, כאשר כל זכויותיי ידועות לי.