עבור לדף מפת האתר
החשבון שלי כמות פריטים בסל הקניות0 הסל שלי

תקנון החנות

איידיגיטל סטור בע"מ - תקנון החנות

 

1.1          אתר האינטרנט https://www.idigital.co.il (להלן: "האתר") שפותח ומופעל ע"י חברת איידיגיטל סטור בע"מ ח.פ.  514135672, מרחוב הנחושת 6, תל אביב-יפו (להלן: "החברה") משמש כחנות מקוונת למכירה קמעונאית של מוצרי אלקטרוניקה  שונים ואביזרים נלווים, לרבות מוצרי חברת Apple, מוצרי סאונד וגאדג'טים, וכן לצורך מתן מידע אודות המוצרים כאמור ומידע אודות שירותים שונים הניתנים על ידי החברה.  

 

1.2          הוראות תנאי שימוש ומכר אלה (להלן: "תנאי השימוש") מסדירים את היחסים בין החברה לבינך והם יחולו על כל שימוש שייעשה על-ידך באתר, במידע ובתכנים הכלולים בו ועל כל רכישה שתתבצע על-ידך באמצעות האתר. מאחר שתנאי שימוש ומכר אלה מהווים הסכם מחייב בינך לבין החברה, הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש והמכר במלואם בעיון. הגלישה והשימוש באתר תהווה הסכמה מצדך לכל התנאים הכלולים בתנאי השימוש והמכר והרכישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתנאי שימוש ומכר אלה. אם אינך מסכים לתנאים אלה, הנך מתבקש לצאת מהאתר ולא לעשות שימוש בו או בתכנים המוצגים בו.

 

1.3          זמינות המידע, התכנים והמוצרים במסגרת האתר אינה תמידית ולעיתים אף כפופה להוראות הדין או להסכמים של החברה ו/או מי מטעמה עם צדדים שלישיים, לפיכך החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר יישום, שירות, מוצר או תוכן ספציפי מהאתר, מעת לעת, באופן מידי וללא התראה מראש ובכפוף לדין החל, ולא תהא לך כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

 

1.4          בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין התקנון לבין תנאים, הוראות או פרסומים שונים המפורסמים בכל אמצעי מדיה אחרים, יגברו הוראות התקנון.

 

1.5          החלוקה בתקנון לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע. בכל מקום בו נעשה שימוש בלשון יחיד, הכוונה גם לרבים במשתמע.

 

1.6          תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

 

2        שימוש באתר

 

2.1          השימוש באתר ובתכנים המוצעים בו ניתן כמות שהוא (as-is). כל המידע והנתונים הכלולים באתר, לרבות מידע אודות המוצרים והשירותים המוצעים דרך האתר, מעודכנים ונכונים אך ורק  למועד הרלוונטי בו נעשה בהם שימוש.

 

2.2          השימוש באתר הינו פתוח וזמין לכולם, ללא תשלום (למעט עבור השירותים או המוצרים המוצעים דרכו, ככל ונקבעה תמורה בעבורם).

 

2.3          היה והנך עושה שימוש באתר עבור אדם או תאגיד אחר, הנך מתחייב כי יש בידך את כל ההסכמות, ההיתרים והאישורים להתקשר בשם אותו אדם או תאגיד מול האתר וכי אותו אדם או תאגיד יקבלו על עצמם תנאי שימוש ומכר אלה, כאילו התקשרו ישירות מול החברה. הנך מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בכל נזק או אבדן שייגרמו לחברה ו/או מי מטעמה כתוצאה מתביעה ו/או דרישה שתועלה על ידי אדם או תאגיד בגין שימוש באתר בשמם על ידך.

 

3        הגבלת השימוש באתר

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע מכל אדם הגולש או עושה שימוש באתר במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים הכלולים בו (להלן: "המשתמש") מלעשות כל שימוש באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

 

3.1       המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

 

3.2       המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש;

 

3.3       המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצד ג' כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר.

 

4        רכישת מוצרים באתר- כללי

 

4.1          כל אדם שהוא תושב מדינת ישראל שמלאו לו 18 שנים ומעלה ביום ביצוע ההזמנה, רשאי לבצע הזמנה באתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק שירות, למכור מוצר, וכן לבטל עסקאות ו/או הזמנות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מקרה שהמשתמש הינו מתחת לגיל 18.

 

4.2          רכישת מוצר כלשהו שהוזמן על ידך באתר תותנה בכך ש-(1) המוצר שהוזמן קיים במלאי; (2) בבעלותך כרטיס אשראי תקף (שלא הוגבל או נחסם מכל סיבה שהיא); ו(3) חברת האשראי שהנפיקה עבורך את כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההזמנה אישרה את ביצוע העסקה. הרכישה אף עשויה להיות מותנית בקבלת פרטים ומסמכים נוספים מצדך, ולצורך כך נציג מכירות מטעם החברה עשוי ליצור אתך קשר טלפוני, לצורך בירור והשלמת העסקה.

 

4.3          כל הזמנה של מוצר כפופה לאישור החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לאשר, לדחות או להגביל הזמנה כלשהי, על פי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין, לדוגמא אם לא התקבל אישור לביצוע העסקה בכרטיס האשראי, או שהמוצרים שהוזמנו אינם קיימים במלאי, ולא תתקבל כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך. במקרה כזה תשלח אליך הודעה מתאימה בדואר אלקטרוני, והחברה תזכה את כרטיס האשראי שלך. אם חויבת בטעות, נבקשך להודיע על כך מידית לחברה, אשר תדאג לזיכוי מתאים.

 

4.4          היה והנך עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי של צד שלישי כלשהו, השימוש בכרטיס האשראי הנ"ל הנו על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי, וידוע לך שתישא בלעדית באחריות המלאה ותשפה את החברה באופן מידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש של המשתמש בכרטיס אשראי כאמור.

 

5        הזמנת מוצרים באמצעות שרת מאובטח

 

5.1          הנך רשאי לבצע הזמנות של מוצרים דרך האתר. לאחר הרכבת סל הקניות, הנך נדרש למלא את הפרטים הנדרשים בתהליך ההזמנה, לרבות אך לא רק: פרטי המזמין (כולל שם מלא, מספר ת.ז., כתובת ומספרי טלפון), כתובת למשלוח החבילה, צורת המשלוח המועדפת, פרטי כרטיס האשראי וכיו”ב.

 

5.2          מובהר בזאת כי על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר באופן מדויק ועדכני. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שההזמנה תיקלט, תתבצע או שההזמנה תגיע ליעדה ו/או במועד המבוקש, ולא תהא לך כל זכות, דרישה, טענה ו/או תביעה כנגד החברה בשל כך. אתה תישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לחברה ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת נתונים בקשר עם ביצוע ההזמנה באתר, לרבות טעות בהקלדת מועד האספקה, מקום האספקה, פרטי אמצעי תשלום, הערות שונות וכיו”ב.

 

5.3          הנך מתחייב בזאת כי כל הפרטים אותם הזנת במהלך ביצוע הרכישה הם נכונים, מדויקים, מעודכנים ומלאים. תשומת לבך מופנית לכך שהגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

 

5.4          אם זו הפעם הראשונה שאתה מזמין מוצרים באמצעות האתר, תתבקש לבחור סיסמה ולהזין אותה במקום המיועד לכך באתר. בעתיד כשתבקש לקנות מוצרים נוספים, תזוהה לפי כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה שבחרת. אלה יחסכו ממך את הצורך במילוי חוזר של כל פרטיך. בעת ביצוע כל הזמנה נוספת תוכל לעדכן את פרטיך האישיים ופרטי המשלוח.

 

5.5          לאחר ביצוע ההזמנה ישלח אליך בדואר אלקטרוני (בהתאם לכתובת שנמסרה על ידך בעת עריכת ההזמנה) אישור על קליטת ההזמנה, הכולל את כל פרטיה. אישור זה מעיד רק על כך שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת ואינו מחייב את החברה לספק לך את המוצרים שהזמנת. במקביל תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי או אמצעי התשלום בו נעשה שימוש לצורך ביצוע ההזמנה. במקרה בו לא אושרה ההזמנה על-ידי חברת האשראי, תקבל הודעה מתאימה על כך בעת ביצוע ההזמנה ותידרש למסור אמצעי תשלום חלופי. קבלת האישור האמור בדבר עריכת ההזמנה אינה מהווה אישור של החברה בדבר זמינות פריט כלשהו של ההזמנה, והחברה שומרת לעצמה את הזכות, בשיקול דעתה הבלעדי, לבטל הזמנות אשר אין באפשרותה לספק במועד המבוקש ו/או ליצור עמך קשר לצורך שינוי פרטי ההזמנה.

 

5.6          אם לא קיבלת אישור על קליטת הזמנה תוך 24 שעות מביצועה, יש להניח כי חלה תקלה ומשמעות הדבר כי ההזמנה לא נקלטה בחברה ועל-כן לא תבוצע עסקה. במקרה זה מומלץ שתפנה אלינו.

 

5.7          לאחר שהחברה תוודא שהמוצרים שהזמנת קיימים במלאי, שניתן אישור חברת האשראי לביצוע העסקה ושיש בידיה את מלוא המידע הנדרש מבחינתה לבצע את העסקה, המוצרים ייארזו ויישלחו אליך. בשלב זה, יישלח אליך אישור בדבר ביצוע העסקה והודעה על משלוח המוצרים בדואר אלקטרוני.

 

5.8          ביצוע הזמנות של מוצרים דרך האתר כפופה לזמינות המלאי של כל מוצר ומוצר בעת ביצוע ההזמנה (אם אף חוסר הזמינות במלאי לא צוין באתר). החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים המפורסמים באתר או לקיום מגוון כלשהו של מוצרים באתר. החברה רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה. היה והמוצר אינו קיים במלאי, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, ולא תהא לך כל טענה ו/או תביעה בעניין זה כלפי החברה.

 

5.9          החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ובכפוף לאמור בדין החל, החברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

 

6        כתובת למשלוח הזמנות

עליך להקפיד על מסירת פרטים מדויקים למשלוח המוצרים. מסירת פרטי משלוח שגויים, עשויה להביא לכך שהמוצרים שהוזמנו על-ידך יוחזרו לחברה ובגין שליחתם שוב , תחויב בתשלום דמי טיפול ומשלוח. לכן, אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

 

7        אספקת המוצרים; מדיניות משלוחים

 

7.1          אספקת המוצרים שהזמנת תתבצע בהתאם לאופן שבחרת במהלך ביצוע ההזמנה. בכפוף לאישור ההזמנה על ידי החברה, תהיה רשאי לקבל את המוצרים באמצעות משלוח עד הבית (באמצעות דואר או חברת שליחויות), עד לכתובת שהוזנה על ידך בעת ביצוע ההזמנה.  

 

7.2          אספקת המוצרים שנרכשו באמצעות האתר באמצעות עד לכתובת שהוזנה על ידך בישראל בעת ביצוע ההזמנה, תתבצע תמורת תשלום דמי משלוח, בשיעור כפי שיתפרסם באתר, מעת לעת. לרשימת היישובים שבהם שירות המשלוחים לא פעיל לחצו כאן. 

7.3          זמן אספקה משוער במשלוח הוא עד 7 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה על ידי החברה, למעט במחשבי Mac המכילים מפרט מיוחד (שדרוגים ותוספות), בהם זמן האספקה הוא כ-30 ימי עסקים. הזמנות מחשבי Mac המכילים מפרט מיוחד אינן ניתנות לביטול או החלפה. במוצרים בהשקה יתכנו זמני אספקה ארוכים מהרגיל.

 

7.4          זמן אספקת המוצרים יחושב על פי ימי העסקים ראשון - חמישי, ולא יכלול את הימים שישי, שבת, ערבי חג וחג.

 

7.5          החברה לא תהיה אחראית כלפי אף אדם לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה - כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות או השבתות בשירותי הדואר, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים, מגפה, הגבלות והנחיות שלטוניות (לרבות בקשר עם נגיף covid-19), שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

 

7.6          על אף האמור בסעיף 7.2 לעיל, באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החברה תהיה רשאית להעמיד לרשותך את המוצרים במקום סמוך, אשר יתואם עמך מראש. זמן האספקה במקרים אלה יתכן ויהיה ארוך מזה המפורט בסעיף 7.3 לעיל.

 

7.7          אם צוין באתר כי המשלוח של המוצרים יעשה באמצעות חברת שליחויות, חברת השליחויות תתאם אתך ישירות את מועד הגעתה. המשלוחים למען הלקוח מתבצעים בימים א'-ה' בין השעות 8:00 – 18:00. לא מתבצעים משלוחים בימי ו' או ערבי חג או בחגים. אתה או אדם אחר שמלאו לו 18 שנים מטעמך תהיו מחויבים להימצא במועד אספקת המוצרים, במען שנקבע לקבלתם, להציג מסמכים המאמתים את הפרטים שנמסרו על-ידך בחנות ולאשר בכתב את קבלת המשלוח.

 

7.8          בדרך כלל, משלוח באמצעות חברת השליחויות ייעשה עד הבית, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיו"ב, המוצרים עשויים להיות מסופקים לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב. במקרה כזה, תימסר לך על כך הודעה.

 

7.9          היה ואין ביכולתה של החברה ו/או חברת המשלוחים מטעמה לבצע את המשלוח עד למיקום האספקה שנתבקש עקב גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או הנחיות של הרשויות המוסמכות או רשויות הצבא, הדבר יובא לידיעתך על ידי החברה ויימצא פתרון מוסכם על הצדדים ובכל מקרה לא ייחשב הדבר הפרה של החברה.

 

7.10       המחירים של המוצרים כפי שהם מופיעים באתר אינם כוללים דמי משלוח. עלות זו תוסף בסוף ההזמנה ותצוין בסעיף נפרד. במקרה של מכירה בתשלומים, החברה רשאית לגבות ממך את כל דמי המשלוח במועד החיוב הראשון.

 

7.11       משלוח שהוחזר לחברה מסיבה כלשהי שאינה קשורה לחברה, יישלח בשנית ללקוח בכפוף לתשלום דמי משלוח נוספים.

 

8        מחירים

 

8.1          כל הסכומים והמחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ (במידה וחל תשלום מע"מ על הרכישה לפי כל דין), אלא אם צוין מפורשות אחרת.

 

8.2          החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה על ידי המשתמש, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים.

 

8.3          לתשומת ליבך: למרות שהנהלת החנות מקפידה לבדוק את המחירים המופיעים באתר, לעתים עלולה לחול טעות שבעקבותיה יוצג באתר מחיר שגוי. במקרה זה נציג שירות לקוחות יפנה אליך לאחר ביצוע ההזמנה, יודיע לך מהו המחיר הנכון של המוצר ויאפשר לך לאשר כי הנך מבקש לרוכשו במחיר הנכון. אם לא תאשר זאת בתוך שלושה ימים - או אם תסרב לרכוש את המוצר במחירו הנכון - החברה לא תהיה חייבת לספקו, ובמקרה זה לא תהיינה לך טענות כלשהן כלפי החברה. החברה תציע מחירים, תנאי תשלום, מבצעים והטבות ייחודיים לכל ערוץ מכירה, מחלקה או פריט, ולך לא תהיה כל טרוניה על שונות זו.

 

8.4          למען הסר ספק, מחירי המוצרים המוצגים באתר הם המחירים לרכישה מקוונת. מחירי המוצרים הנמכרים בחנות iDigital  באילת עשויים להיות נמוכים יותר מאלה המוצגים באתר משאינם כוללים מע"מ, ואולם ברכישה באתר המחיר הקובע הוא זה המופיע באתר.

 

9        תנאי תשלום

 

9.1          החברה תגבה את התמורה בגין המוצרים שהזמנת בתוספת דמי המשלוח, באמצעות כרטיס האשראי שמסרת. כרטיס האשראי יחויב בתשלום אחד במועד החיוב החודשי הקרוב או במספר תשלומים (כפי שצוין על-ידך במועד ההזמנה).

 

9.2          החיוב בפירוט החיובים בדו"ח החודשי של כרטיס האשראי שלך יופיע תחת השם: "איידיגיטל בע"מ".

 

9.3          אם ברצונך לשנות את פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים, לאחר ביצוע העסקה, יתבצע השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי. בגין פעולה זו תחויב, בנוסף לכל עמלה נוספת שיכול שתיגבה על ידי חברת האשראי, בעמלה בגובה 2% (שני אחוזים) מסכום העסקה הכולל.

 

10     ביטול עסקה והחזרת מוצרים שאינם פגומים

 

10.1       ביטול עסקה ייעשה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה לחברה, באחת מהדרכים האמורות בסעיף 10.10 להלן.

 

10.2       אתה רשאי לבטל עסקה ולהחזיר את המוצרים שרכשת מכל סיבה שהיא, מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלתם או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.  

 

10.3       על אף האמור בסעיף 10.2 לעיל, לעניין מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן על פי מידות ודרישות מיוחדות, לרבות מחשבים בקונפיגורציה מיוחדת, לא תינתן זכות ביטול עסקה שאינה עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו ללקוח בנוגע למוצר או עקב אי-אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או בשל כל הפרה אחרת של תנאי העסקה מצד החברה.

 

10.4       במקרה של ביטול עסקה על ידך עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו לך בנוגע למוצר או עקב אי-אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או בשל כל הפרה אחרת של תנאי העסקה מצד החברה, תחזיר החברה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה ותמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה דמי ביטול כלשהם. ככל שקיבלת את המוצר, עליך להעמידו לרשות החברה במקום בו נמסר לך המוצר.

 

10.5       במקרה של ביטול עסקה על ידך מכל סיבה אחרת שאינה מפורטת בסעיפים 10.3-10.4 לעיל, אשר נעשה בפרק הזמן כאמור בסעיף 10.2 לעיל, תחזיר לך החברה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, והחברה תהיה רשאית לגבות ממך דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% משווי העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.

 

10.6       במקרה של ביטול עסקה לה הנך זכאי לפי דין או לפי הסכמת החברה, ככל וקיבלת את המוצר, עליך להחזיר את המוצר לידי החברה. בתיאום מראש תותר החזרת מוצרים לחנויות הפיזיות של החברה ו/או מי מטעמה או לנקודות מכירה.

 

10.7       בכל מקרה בו סיבת הביטול אינה נובעת מפגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו לך בנוגע למוצר או עקב אי-אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או בשל כל הפרה אחרת של תנאי העסקה מצד החברה כזה, עלויות שילוח המוצרים אל החברה תושתנה עליך.

 

10.8       על אף האמור לעיל, מובהר בזאת, כי משתמש שהינו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, יהיה רשאי לבטל עסקה בתוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שההתקשרות בין החברה לבין המשתמש כללה שיחה, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. במקרה כזה, החברה תהיה רשאית לדרוש מהמשתמש להציג בפניה תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

 

10.9       החזרת מוצרים על ידך במקרה של ביטול עסקה (לה הנך זכאי על פי דין) לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותך, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה או שנעשה בו שימוש המשנה מצבו של המוצר לרעה (ובכלל זה ביצוע אקטיבציה למוצרים), כפופה לזכותה של החברה לתבוע את נזקיה בשל כך ו/או להפעלת כל סעד או תרופה העומדים לחברה לפי כל דין, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 

10.10    הנך רשאי לבטל עסקה בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן:

בטלפון: 03-9005355

בפנייה בדואר רשום לכתובת: הנחושת 6 תל אביב

באימייל: [email protected]

באמצעות פנייה באתר האינטרנט תחת "צור קשר".

 

10.11    בהודעת הביטול יש לפרט את שמך ותעודת הזהות, וכן מומלץ לציין גם את  תאריך הרכישה, מספר ההזמנה וסיבת הביטול, לרבות הפגם או אי ההתאמה של המוצר – ככל שרלוונטי, וכל פרט אחר בקשר עם ההזמנה הרלוונטית. בתגובה יישלח אימייל עם מספר הפניה ופרטי משלוח.

 

10.12    מוצרים שקיבלת במתנה אינם ניתנים לביטול כנגד החזר כספי אלא כנגד החלפה בלבד, בהתאם למלאי הזמין באותה עת אצל החברה.

 

10.13    כל זיכוי כספי יועבר לכרטיס האשראי או לאמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

 

11     מדיניות פרטיות

 

11.1       הפרטים שיימסרו על ידיך במסגרת השימוש באתר וכן כל נתון אחר שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיך שהגיע ו/או יגיע לידיעת החברה במסגרת השימוש באתר (ביחד להלן: "פרטי המשתמש"), יהיו כפופים להוראות המפורטות להלן.

 

11.2       השימוש שלך באתר ומסירת פרטי המשתמש לחברה מהווה הסכמה מצדך לכך שפרטי המשתמש ינוהלו ויישמרו במאגר המידע המאובטח שבבעלות חברת אייקון גרופ בע"מ, חברת האם של חברת איידיגיטל סטור בע"מ (להלן: "אייקון גרופ"). כן ידוע לך שייעשה במידע זה שימוש, למטרות הפעלת האתר, מתן שירותים למשתמש, ביצוע והשלמת עסקאות, פניה אל המשתמש, מענה לשאלות, לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכן לצורך ניתוח ובקרה. המשתמש מסכים לכך שהשימוש כאמור בפרטי המשתמש לא ייחשב כפגיעה כלשהי בפרטיותו של המשתמש, והחברה לא תיחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או לפוגעת בפרטיות של המשתמש בשל כל מידע שיהיה בו כדי לזהות את המשתמש או להתחקות אחריו.

 

11.3       ידוע לך, כי לא קיימת לך חובה בדין למסור את פרטי המשתמש ומסירת הפרטים נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך (אולם – ככל ותבחר שלא למסור את פרטיך כאמור, אזי הנך עשוי שלא ליהנות או לעשות שימוש בשירותים והמוצרים המוצעים דרך האתר). אייקון גרופ מתחייבת לא להעביר את פרטי המשתמש לאף צד שלישי, למעט לצורך קיום התחייבויותיה של החברה כלפיך, כגון העברת פרטים לחברת הבת - איי-דיגיטל סטור בע"מ, לעובדי אייקון גרופ, לשותפים עסקיים או לקבלני משנה שלה (הנמצאים בישראל או מחוץ לישראל), כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים ו/או במוצרים המוצעים על-ידי האתר, לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר ובכלל זאת בכדי לספק לך תמיכה ולטפל בבקשות או בתלונות, כדי לטפל בתקלות באתר ו/או בשירותים ובמוצרים הניתנים במסגרתו. בנוסף, יתכן ויעשה שימוש בפרטים שמסרת לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. במקרה כזה, הנתונים לא יכללו כל מידע אישי ולא ניתן יהיה לזהותך.

 

11.4       מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אייקון גרופ ו/או החברה לא תעברנה לצדדים שלישיים את פרטי המשתמש  בלא הסכמתך, אלא במקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרשנה לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבלנה התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדן בגין פעולות שבוצעו על ידיך וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין אייקון גרופ ו/או החברה; (ג) אם אייקון גרופ ו/או החברה תארגנה את פעילותיהן במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שהן תמזגנה את עסקיהן עם גוף אחר - כל אחת מהן תהיה זכאית להעביר לגוף האחר את פרטי המשתמש, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל אייקון גרופ ו/או החברה כי ביצעת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במי מהן ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות במשתמשים אחרים ; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל אייקון גרופ ו/או החברה חשד סביר כי עשית שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל אייקון גרופ ו/או החברה חשד סביר כי הפרת איזה מתנאי השימוש ו/או כל הסכם עם החברה ו/או עם מי מטעמה. לא תהיה לך כל טענה או דרישה כלפי אייקון גרופ ו/או החברה ו/או מי מטעמן בקשר למסירת פרטי המשתמש כאמור.

 

11.5       אייקון גרופ נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות פרטי המשתמש, וכל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, אייקון גרופ ו/או החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה על ידי אדם כלשהו.

 

11.6       הנך רשאי בכל עת לפנות לאייקון גרופ בבקשה לעיין, לתקן או להסיר מהמאגר פרט מפרטי המשתמש, באמצעות פניה בכתב לכתובת:[email protected] ובכפוף למסירת פרטים מזהים שתבקש אייקון גרופ, ובמקרה זה אייקון גרופ תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה כאמור, בכפוף לדין החל.

 

11.7       ככל והנך מוסר לחברה פרטי אדם שלישי עבורו בוצעה ההזמנה, הנך מאשר כי יש בידיך את כל האישורים וההסכמות הנדרשים לצורך מסירת פרטי אותו אדם לחברה והנך מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מתביעה או דרישה שתועלה כנגדה מצד כל אדם בגין שימוש בפרטים אלו.

 

11.8       עוגיות (Cookies)

החברה עשויה להשתמש באתר ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד.

 

עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. העוגיות יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

 

אם אינך רוצה לקבל עוגיות תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. תשומת לבך, כי אם תבחר שלא לקבל עוגיות, הדבר עשוי להשפיע על חווית השימוש שלך באתר או ביכולתך להשתמש בשירותים מסוימים המוצעים דרך האתר.

 

11.9       דיוור שיווקי

 

החברה רשאית, אך לא חייבת, לשלוח אליך פרסומים, מבצעים, הנחות, עדכונים, חידושים וכדומה (ביחד: "דיוור שיווקי") מעת לעת, בין היתר באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או SMS, בכפוף לקבלת הסכמת המשתמש בהתאם לאמור בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. דיוור שיווקי זה עשוי להכיל שירותים או מוצרים של החברה או מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של אייקון גרופ.

 

אם הנך מעוניין שלא לקבל פניות באמצעות דיוור שיווקי הנך רשאי, בכל עת, להודיע על כך לחברה בהתאם לפרטי ההתקשרות המופיעים בתנאי שימוש אלה או בהתאם לפרטים המופיעים בדיוור עצמו, לפי בחירתך. מובהר כי החברה תהיה רשאית לשלוח לך דיוור שיווקי על סמך תוצרי עיבוד ואפיון המידע האישי שלך שנמסר על ידך ו/או מידע אודות פעילותך באתר ו/או מידע האגור במערכות החברה, וזאת על מנת להציע לך מוצרים או שירותים שונים שעשוי להיות לך עניין בהם.

 

12     קניין רוחני

 

12.1       מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני המסחר, הסודות המסחריים וזכויות היוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר ובכל חלק בו, לרבות (ומבלי לגרוע): תכנים, עיצוב, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד - הוא של החברה בלבד ו/או של צדדים שלישיים, לפי העניין והם מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות, לפי העניין.

 

12.2       נאסר עליך להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך (reverse engineering), או למכור באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מן המידע והתכנים הכלולים באתר ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה ו/או של אותם צדדים שלישיים (לפי העניין). כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה או (לפי העניין) של אותם צדדים שלישיים, ללא הסכמתה המפורשת של החברה לכך בכתב ומראש.

 

12.3        סימני המסחר באתר הם קניינה של החברה או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים או שותפים עסקיים - קניינם של אלו בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם של החברה או (לפי העניין) אותם צדדים שלישיים כאמור לעיל, בכתב ומראש.

 

13     חובות המשתמש

השימוש באתר כפוף לתנאים הבאים:

13.1       הזכות לעשות שימוש במידע ובתכנים המוצגים באתר נתונה לשימושך האישי והפרטי בלבד. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח כלשהן ואינך רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע או בתכנים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע ובתכנים המתפרסמים באתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של החברה לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. הנך מתחייב לכך שתימנע מלאגור מידע ותכנים הכלולים באתר באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע ותכנים כאמור ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת.

 

13.2       הנך מתחייב לעשות שימוש באתר, במידע, בתכנים, בשירותים המופצים או הכלולים בו אך ורק על פי החוק ובהתאם להוראות תנאי השימוש.

 

13.3       הנך מתחייב שלא לקשר (link) לאתר ו/או להשתמש בו ו/או במידע, בתכנים, ובשירותים הכלולים בו לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של: (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (ב) מידע או חומר אחר שאינו חוקי או האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של החברה ו/או של צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; או (ד) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של החברה.

 

13.4       הנך מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.

 

13.5       הנך מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש שלך באתר אינו מתיישב עם תנאי השימוש ו/או כל דין, היא תהיה רשאית להפסיק פעילותך בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP, להתחקות אחר השימוש שלך באתר, להעביר את דפוסי ההתנהגות שלך לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מפעילותך וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.

 

14     הגבלת אחריות

14.1       השירות באתר ניתן כמות שהוא (AS IS). אתה מוותר בזאת מראש על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, מגבלותיו או התאמתו לצורכך ודרישותיך.

 

14.2        השימוש הרציף באתר תלוי, בין השאר, בזמינותן, תקינותן ושרידותן של רשת האינטרנט ו/או (לפי העניין) רשת התקשורת הסלולארית, אשר כידוע, בחלק מן הזמנים ו/או האזורים במדינת ישראל אינה מלאה ורציפה. החברה אינה מתחייבת ששימוש באתר לא יופרע ו/או כי הגלישה באתר תתנהל כסדרה בלא הפסקות ו/או תתקיים בבטחה וללא טעויות ו/או תהיה חסינה מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה ו/או שלא ייגרמו לך נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לחנות. החברה ו/או מי מטעמה, לא יישאו באחריות לכל הפסד, הוצאה, אובדן או נזק, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שנגרם בקשר לפעילות או אי פעילות של האתר, ובכלל זה (ומבלי לגרוע) בקשר לטעות, תקלה או כשל טכני או אחר בצפייה במידע.

 

14.3       החברה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link) , בהם יוכל המשתמש, בין היתר, לקבל או לרכוש מוצרים ושירותים שונים. החברה אינה מתחייבת כי קישורית כלשהי תוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל כלשהו. כמו כן, ייתכן כי באתרים ובדפים אלו יתבקש המשתמש להירשם, למסור פרטים שונים וכו'. מוסכם כי אין לחברה כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים אלו. מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של האתר אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים ודפים אלו, כמו גם כל פעולה אחרת שיבצע המשתמש בקשר אליהם הינן באחריותם של המשתמש ושל בעלי אותם האתרים מקושרים בלבד ולא תהיה לך ואתה מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים כנגד החברה ו/או מי מטעמה הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו.

 

14.4       רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. החברה נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן במסגרת השימוש באתר, אולם עליך לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות לאתר. החברה אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. בגלישה באתר, ובמסירת פרטי המשתמש, אתה משחרר את החברה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמו עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמו בקשר לכך.

 

14.5       האתר עשוי לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות ואין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתכנים ו/או בדרך העברתם. 

 

14.6       מבלי לגרוע מהגבלת האחריות של החברה כפי שזו מצוינת בכל מקום אחר בתנאי שימוש ומכר אלה, בכפוף לדין החל, החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי לכל אחד מאלה:

 

14.6.1      לכל נזק, אובדן או הוצאה עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים הנובעים מעיכובים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר.

 

14.6.2      לכל הוצאה, אובדן או נזק עקיפים,  תוצאתיים או מיוחדים (לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אובדן הזדמנות עסקית, אובדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב) שיגרמו לך כמשתמש או שייגרמו לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש באתר או רכישה באתר  ו/או מעשה או מחדל של החברה או מי מטעמה- תהא עילת התביעה אשר תהא.

 

14.6.3      לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בחברה, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי השימוש ולא יזכו אותך בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא לך כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור.

 

14.6.4      לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים שלך ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת).

 

14.6.5      לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת.

 

14.6.6      לכל הוצאה, אובדן או נזק שייגרמו לך כתוצאה מעדכון ו/או ביטול ו/או הסרה של תכנים מהאתר ו/או הורדת האתר (או חסימת הגישה אליו) לפרקי זמן סבירים ומקובלים לצרכי תחזוקה ו/או שדרוג.

 

14.7       בכל מקרה שבו החברה תהא אחראית כלפיך בגין עילה משפטית כלשהי, כי אז אחריות זו תוגבל לסכום ששולם על ידך בפועל בגין המוצרים שרכשת מהחברה.

 

14.8       כמו כן, החברה לא תהא אחראית להרכבתם ו/או להתקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול עליך בלבד ותשולם על ידך.

 

15     דין ומקום שיפוט

 

הדין החל על כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לאתר לרבות, אך לא רק, בקשר עם המידע והתכנים המצויים בו, הוא הדין הישראלי בלבד. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו והצדדים שוללים במפורש סמכות של כל בית משפט אחר לעניין זה.

 

16     שונות

 

16.1       תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד והן לא מחייבות את החברה וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי ככל ויש פער בין תמונת מוצר המוצגת באתר לבין תיאור המפרט של המוצר, יגבר התיאור של מפרט המוצר על תיאור המוצר הנשקף מתמונת המוצר.

 

16.2       מובהר כי אין בהצגת מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם על ידי הנהלת החנות.

 

16.3       רישומי המחשב של החברה בלבד בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 

16.4       תנאי שימוש ומכר אלה עודכנו לאחרונה בתאריך 6/7/2021  החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות תנאי השימוש, כולן או חלקן, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמה מוקדמת של המשתמשים, בהודעה שתתפרסם באתר. נוסחם המחייב של תנאי השימוש הנם אלה שיופיעו מעת לעת באתר. באחריות המשתמש להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתנאי השימוש. המשך השימוש באתר לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור המשתמש בדבר קבלת השינויים. מומלץ למשתמש לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעיין בשינויים שחלו (אם חלו) בתנאי השימוש.

 

16.5       החברה רשאית להציע באתר ובכל מדיה נוספת מבצעים, הטבות והנחות. החברה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך, למעט אם הדבר נדרש תחת הדין החל.

 

16.6       במידה והוראה מהוראות תנאי השימוש, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.

 

16.7       כל שיהוי מצד החברה בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של החברה על זכות כאמור.

 

החברה מאחלת לך קנייה מהנה.